Министерство на младежта и спорта

Министерство на младежта и спорта провежда единната държавна политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм.
Новата спортна политика на Република България включва следните основни приоритети и акценти:
осигуряване на възможности за практикуване на двигателна активност и социален туризъм;


развитие на ученическия спорт и на спорта за високи постижения, като средство за повишаване престижа на нацията;


реконструкция и модернизация на спортните бази и привеждането им в съответствие с международните стандарти на Европейския съюз; оборудване на допинг лаборатория в съответствие с изискванията на Световната антидопингова агенция и изграждане на нови спортни обекти.

С Решение на Народното събрание от 29 май 2013г.  Министерството на физическото възпитание и спорта е преобразувано в Министерство на младежта и спорта. В съответствие с Постановление № 142 на МС от 8.07.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта дейността и архивът на дирекция "Младеж" от преобразуваното Министерство на образованието и науката преминават към преобразуваното Министерството на младежта и спорта.
Министърът на младежта и спорта е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на младежта и спорта, както и на социалния туризъм.
Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.


Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.


Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum. Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

Заключително представяне на резултатите от проекта
Заключително представяне на резултатите от проекта

Заключително представяне на резултатите от проекта

Младежко овластяване и гражданска активност в област Благоевград
Младежко овластяване и гражданска активност в област Благоевград

Младежко овластяване и гражданска активност в област Благоевград

Младежко овластяване и гражданска активност в област Габрово
Младежко овластяване и гражданска активност в област Габрово

Младежко овластяване и гражданска активност в област Габрово