Посланици на младежката активност

Проект „Посланици на младежката активност“ се осъществява от сдружение „Спортен клуб по ракетлон „Дружба“ и е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта 2016 – 2020 (№ ПМД-014-П2-ТО3/2018).
Съвременната реалност изисква от младите хора да бъдат гъвкави, да учат бързо и да комуникират ефективно, което формалното образование трудно може да осигури. От една страна голяма част от младежите не са информирани за съществуващите възможности, а от друга те са неуверени в собствения си потенциал и неудовлетворени от живота си. Тези тенденции са значително по-актуални и проблемни за младежите в малките насели места, което води до обезлюдяване, непълноценно оползотворяване на ресурсите на общността и влошаване качеството на живот. Всичко това задълбочава младежката безработица и превръща младежите в безучастни потърпевши.  Повечето представители на местната власт нямат практика за включване на заинтересованите страни в политическите процеси, а младежите, от своя страна, няма доверие в решенията им. Липсата на гражданска грамотност, непознаването на собствените си права и подценяването на заобикалящите ги ресурси, правят младите хора обезсърчени и безсилни да планират собственото си развитие и да живеят независимо от семействата си.
Проектът „Посланици на младежката активност“ е отговор на дефицита на активно младежко участие в планирането на собствената им личностна и професионална реализация, ниската информираност и липса на инициативност за участие в процесите на взимане на решения.  Проектът е насочен към повишаване на привлекателността на малките населени места, чрез повишаване на младежката активност и мотивация за личностно и професионално развитие.