МЛАДЕЖКА РАБОТА И АКТИВНОСТ

Младежката работа обикновено се разбира като средство, насочено към младите хора за личностно развитие, социална интеграция и активно гражданство. Тя е „ключовата дума“ за всички активности със, за и от млади хора със социален, културен, образователен или политически характер. Тя принадлежи към сферата на образованието извън училище, като най-често се възприема като неформално или самостоятелно учене. Основната цел на младежката работа е да създава възможности младите хора да оформят собственото си бъдеще.